Tuntiopettajan muistilista - Oulu-opisto - Oulun kaupunki

Tuntiopettajan muistilista

Sisältö

Opiston toimistot ja henkilökunta
Opetusajat
Opettajan työsuhde ja palkanmaksu

 • työsopimus
 • työntekijän velvollisuudet
 • rikosrekisteriote
 • palkanmaksu ja matkalasku
 • sairastuminen
 • koulutus ja sisäinen tiedottaminen

Opiskelu ja opettaminen

 • opiskelijat
 • opintoryhmä
 • avaimet
 • päiväkirjat
 • ilmoittautumiskäytännöt
 • opintoryhmän ensimmäinen kokoontumiskerta
   

Turva- ja toimintaohjeet uhka- ja häiriötekijöiden varalta

 

Toimistot ja henkilökunta
Tiedot löytyvät opiston opinto-oppaasta ja näiltä nettisivuilta kohdasta yhteystiedot.

Opetusajat
Opetusajat vaihtelevat kursseittain. Syyslomalla (viikko 43), talvilomalla (viikko 10) ja pääsiäislomalla (kiirastorstai-pääsiäismaanantai) ei ole opetusta. Myöskään arkipyhien aattona ei ole opetusta klo 18 jälkeen.

Opettajan työsuhde ja palkanmaksu

 • Työsopimus

Työsopimus tehdään kahtena kappaleena ja allekirjoitetaan ennen opetuksen alkamista.

 • Työntekijän velvollisuudet

Tuntiopettaja on velvollinen pitämään opetustuntinsa sovitusti ja täsmällisesti ja osallistumaan opettajankokouksiin. Lukuvuoden aloituskokous on kaikille pakollinen. Kaikista työsopimuksessa sovittuihin tunteihin liittyvistä muutoksista ilmoitetaan välittömästi Oulu-opiston toimistoon ja omalle vastuuopettajalle.
KiKy-sopimuksen perusteella lukuvuodeksi otettu tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 2 momentin mukaisia muita kuin opetukseen liittyviä tehtäviä ilman erillistä tuntikorvausta. Määräys tehdä muita tehtäviä on vähintään 10 viikkotuntia opettavalla 10 tuntia ja alle 10 viikkotuntia opettavalla 4 tuntia vuodessa.

Opetuksessa saa käyttää vain sellaista musiikkia ja muuta materiaalia, joka on laillisesti hankittua ja josta on maksettu asiaan kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset.

 • Rikosrekisteriote

Rikosrekisteriote esitetään ennen työsuhteen alkamista omalle vastuuopettajalle tai opistosihteerille silloin, kun opetetaan alle 16-vuotiaita eikä ryhmässä ole muita täysi-ikäisiä opettajan lisäksi. Jos Oulun kaupungin vakituinen työntekijä on jo esittänyt ko. dokumentin, niin sitä ei enää vaadita uudelleen Oulu-opistossa.

Rikosrekisteriotteen voit tilata oikeusrekisterikeskukselta, Oikeusrekisterikeskus, Pl 157, 13101 Hämeenlinna faksi: 03 622 3783, sähköposti oikeusrekisterikeskus(at)om.fi. Ote on maksullinen.
 

 • Palkanmaksu ja matkalasku

Monetra Oy huolehtii palkanmaksun. Monetra saa tarvittavat tiedot työntekijästä opiston henkilötietolomakkeesta. Oulu-opiston toimistosta tehdään keskitetysti yhteydenotot Monetraan. Verokortti toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti toimistolle ja tilinumero ilmoitetaan henkilötietolomakkeessa. Tutkintotodistukset esitetään opistosihteerille. Tuntiopettajat saavat viikkotuntierittelyn sisältävän palkkatodistuksen opiston toimistosta.

Verkkopalkapalveluohjeen saat tästä linkistä.

Jos matkakorvauksia maksetaan linja-autotaksan mukaan, toimitetaan kuitit tai ainakin yksi kuitti, josta näkyy matkan hinta ja alv %. Kuitti liitetään matkakuluveloituslaskuun dokumentiksi kaupungin alv:n palautusjärjestelmää varten. Matkalaskulomake löytyy Oulu-opiston nettisivulta kohdasta ”Matkalaskulomake”. Matkalaskut pitää tehdä kahden kuukauden välein tai heti lukukauden päättyessä. Edellisen lukukauden matkalaskuja ei makseta enää uuden lukukauden alkaessa. Matkalaskut voi toimittaa joko sähköisesti tai paperisena mihin tahansa opiston toimistoon.

 • Sairastuminen

Tuntiopettaja ilmoittaa lääkärintodistuksen mukaisesta sairauspoissaolosta vastuuopettajalleen ja ainevastuualueen sihteerille. Omailmoituksella tapahtuva sairasilmoitus tehdään rehtorille, vastuuopettajalle ja sihteerille. Henkilökohtainen ilmoitus tehdään puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla viipymättä.

Omalla ilmoituksella voi olla poissa 1-7 vuorokautta. Esimies ei myönnä omailmoitussairauspoissaoloa yhdellä kertaa, vaan 1 - 2 päivän jaksoissa.  Lääkärintodistus pidemmistä sairauspoissaoloista pitää toimittaa toimistoon viikon kuluessa lääkärintodistuksen allekirjoituspäivämäärästä.

Mikäli lääkärintodistus toimitetaan myöhemmin, niin ensimmäinen sairauspäivä on palkaton. 

Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairausajan ja äitiysvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 2 ja 7 §:n mukaan.

Muiden tuntiopettajien oikeus äitiysvapaaseen ja palkalliseen sairauslomaan määräytyy työsopimuslain säännösten mukaan. Alle 14 tuntia viikossa opettavalla opettajalla on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun (1+9 arkipäivää).

Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on oikeus saada 50 prosenttia palkastaan.

Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalla tuntiopettajalla on oikeus saada palkallista työvapaata (tilapäistä hoitovapaata) hänen äkillisesti sairastuneen lapsensa hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi siten kuin KVTES:n V luvun 9 §:ssä mainitaan.

Alle 14 tuntia viikossa opettavilla ei ole oikeutta palkallisiin perhevapaisiin.

 • Koulutus ja sisäinen tiedottaminen

Mikäli tuntiopettaja haluaa osallistua johonkin koulutukseen, hänen tulee tehdä koulutushakemus rehtorille. Koulutusmäärärahoja on valitettavasti vähän. Sisäisessä tiedotuksessa käytetään pääasiassa sähköpostia. Opetuskautena lähetetään tuntiopettajille kerran kuukaudessa Osviitta, jossa on ajankohtaista tietoa opiston toiminnasta.

Opiskelu ja opettaminen

 • Opiskelijat

Oulu-opiston opetus on tarkoitettu kaikille yli kuntarajojen. Ikärajoitukset on mainittu erikseen kurssien otsikossa. Moniin musiikin kursseihin valitaan opiskelijat testien perusteella. Oulun kaupunki on vakuuttanut kaikki kaupungin järjestämään toimintaan osallistujat. Kaikki opiskelijat voivat kuulua maksutta Oulu-opiston Opiskelijat ry –opiskelijayhdistykseen ja hakea sen tarjoamia etuuksia, mm. vuosittain myönnettäviä stipendejä ja apurahoja sekä vuokrata yhdistyksen lomamökkiä Iso-Syötteellä. Lisätietoa opiskelijayhdistyksestä tästä.
 

 • Opintoryhmä

Oulu-opisto järjestää ryhmäopetusta, yksilöopetusta ja yleisluentoja. Tiimivastaavat päättävät yhteiset käytännöt ryhmäkokojen osalta, reuna-alueiden minimimäärä voi olla pienempi, mutta lähtökohtaisesti tavoitellaan minimissään 10 henkilön ryhmäkokoja; pienryhmäopetuksen minimäärä määritellään kurssikohtaisesti. Jos opintoryhmässä on kolme kertaa peräkkäin alle minimimäärä opiskelijoita läsnä ilman hyväksyttävää poissaoloa, niin ryhmä lakkautetaan.

 • Avaimet

Avaimet hoidetaan ja kuitataan toimipaikkakohtaisesti. Oulu-opiston opettajien ei tarvitse maksaa panttia. Tämä ei poista korvausvelvollisuutta, jos hukkaa avaimen.

 • Päiväkirjat

Opettajat täyttävät sähköisen päiväkirjan viipymättä oppituntinsa jälkeen. Päiväkirjaan merkitään opiskelijan läsnäolotunnit, ja mikäli hänellä on hyväksyttävä poissaolo (sairas, työ, matka tms), opettaja merkitsee nollan. Jos opiskelija ei ole ilmoittanut mitään, niin hänen kohdalleen ei tule merkintää. Päiväkirjaan kirjoitetaan kurssin päätyttyä myös yhteenvetotieto. Päiväkirja on myös työajan seurannan osalta virallinen asiakirja. Päiväkirja on virallinen asiakirja, jonka perusteella opiskelijoille annetaan todistuksia ja opettajasta tietoja mm. eläkelaitokselle.

 • Opintoryhmän ensimmäinen kokoontumiskerta

Ensimmäinen kokoontumiskerta on tärkeä, koska silloin luodaan pelisäännöt ryhmän toiminnalle tai opetukselle. Alussa kannattaa tutustua ryhmään tai opiskelijaan ja kysyä heidän tavoitteittaan opintojen suhteen. Kannattaa myös käydä läpi lukuvuoden tai ryhmän aikataulu, aloitus-, lopetus- ja loma-ajat, sekä hahmottaa suunnilleen, mitä tänä aikana on tarkoitus opiskella.

Oppitunnit
Ryhmäopetuksessa oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja kurssien viikoittainen oppituntimäärä vaihtelee eri oppiaineissa. Yksilöopetuksessa oppitunnin kesto vaihtelee sen mukaan onko kyseessä taiteen perusopetus vai kansalaisopisto-opetus.

Oppitunnin jälkeen
Oppitunnin jälkeen opettaja merkitsee päiväkirjaan oppitunnin pääsisällön ja huolehtii siitä, että opetustila jää samaan kuntoon kuin se oli tilaan mentäessä. Valot sammutetaan, ikkunat suljetaan, taulut pyyhitään ja ovet lukitaan, mikäli ei seuraava ryhmä ole saman tien tulossa tilaan.

Todistukset
Tuntiopettaja pyytää todistukset esim. työdistuksen opiston toimistosta.

Opetuksen arviointi
Kannattaa pyytää opiskelijoilta palautetta syyslukukauden lopussa ja toisen kerran lukuvuoden lopussa. Palautetta voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti, yksilökohtaisesti tai ryhmissä. Palautteen avulla voit arvioida opetuksesi onnistumista ja siten kehittämään opetusta. Oulu-opisto kerää sähköisesti kurssipalautetta eri oppiaineiden ryhmien opiskelijoilta otannalla. Päätoimiset opettajat valitsevat kyselyyn ne kurssit, mistä palautetta halutaan saada. Vuosittain Oulu-opisto tekee tuntiopettajille palautekyselyn liittyen muun muassa tiloihin, välineistöön ja kaikkiin parannusehdotuksiin.


Esiintyvät ryhmät ja näyttelyt
Esiintyvät ryhmät sopivat esityksistä oman vastuuopettajansa kanssa hyvissä ajoin, jatkavat ryhmät jo edellisen lukuvuoden lopussa, jotta esityksistä voidaan tiedottaa opinto-oppaassa. Tällöin myös sovitaan käytännön asioista esityksen toteuttamiseksi. Samoin sovitaan näyttelyistä.


Turva- ja toimintaohjeet uhka- ja häiriötekijöiden varalta
Ohjeet käydään läpi perehdyttämistilaisuudessa.